Szukaj produktu:

Regulamin

1. Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin dotyczy Sklepu Internetowego suplementy.in (dalej zwanego Sklepem Internetowym), prowadzonego przez firmę FireWeb Klaudia Walat-Kielar, siedziba przy ul. Dąbrowskiego 31, Rzeszów, o numerze NIP: 8133281410, dostępnego pod adresem: www.suplementy.in


Każdy użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego akceptuje poniższe informacje oraz postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.  2. Użytkownicy Sklepu Internetowego


Użytkownikiem Sklepu Internetowego może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna albo osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przystępując do składania zamówienia w pełni akceptuje regulamin.

Przeglądanie listy dostępności i opisów produktów w Sklepie Internetowym nie wymaga rejestracji.

Rejestracja Użytkowników potrzebna jest do złożenia zamówienia na produkty oferowane w Sklepie Internetowym.

Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie w celu:

wykonania zamówienia (tj. w szczególności przesłania produktu na określony przez użytkownika adres, wystawienia faktury itp.);

wysyłania newslettera informującego o promocjach bądź nowych produktach, jak również o artykułach z dziedziny ochrony zdrowia;

Dane osobowe użytkowników są chronione i nie udostępniane osobom trzecim zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.).

Użytkownik Sklepu Internetowego ma wgląd w swoje dane osobowe oraz możliwość ich edycji. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.3. Oferowane produktyOfertę Sklepu Internetowego stanowią głównie suplementy diety oraz środki dietetyczne. Wszystkie produkty zostały dopuszczone do obrotu na terenie RP na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

Wszystkie użyte w Sklepie Internetowym nazwy produktów, marek, znaki graficzne są własnością firm produkujących dane wyroby.

Opisy produktów w Sklepie Internetowym posiadają formę skróconego opisu. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W niektórych przypadkach zdjęcia produktów mogą być nieaktualne ze względu na często zmieniającą się szatę graficzną opakowań - zawartość produktu pozostaje jednak niezmienna.


Sklep Interntowy i ma FireWeb nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych przez Użytkowników produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści ulotek dołączonych do opakowania Produktów.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do organizowania promocji i wyprzedaży, w których ilość produktów może być ograniczona.

Oferta poduktowa/cenowa w Sklepie Internetowym dostępna jest do czasu wyczerpania zapasów.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczą zawierana jest na czas nieokreślony.

Sklep Internetowy informuje, że nie prowadzi sprzedaży oferowanych produktów do dalszej odsprzedaży.

Wszystkie informacje zawarte w szczegółach produktu, a w szczególności dotyczące liczby zamawianych sztuk są wiążące i przypisane do każdego z klientów bez względu na liczbę zamówień, które składa.4. Zamówienia

  Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym są cenami końcowymi do zapłaty. Firma FireWeb oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT.

Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym Użytkownik zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz zamówienia dostępny w Sklepie Internetowym. W formularzu należy uzupełnić imię i nazwisko zamawiającego, adres, dane kontaktowe do wysyłki produktu, telefon, adres e-mail oraz wybrać formę płatności i dostawy.

Użytkownik Sklepu Internetowego po prawidłowym złożeniu zamówienia otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany przy rejestracji ze szczegółami złożonego zamówienia.

  O dalszej realizacji zamówienia Użytkownik Sklepu zostaje poinformowany drogą mailową.

Przyjmowanie i realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia zaczyna się od wysłania do użytkownika Sklepu Internetowego wiadomości e-mail ze statusem zamówienia ustawionym na "W trakcie realizacji". Status ten ustawiany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty wynikającej z zamówienia na koncie Sklepu Internetowego poprzez dokonanie zapłaty za pomocą jednej ze wskazanych w pkt.5 ppkt.1 form płatności, albo w trakcie złożenia zamówienia przy wyborze przesyłki za pobraniem lub odbiorem osobistym.

Zamówiony produkt wysyłany jest w ciągu 48 do 96 godzin od wysłania statusu 'W trakcie realizacji'. Jeżeli, z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego, w szczególności takich jak warunki atmosferyczne, awarie prądu i sieci teleinformatycznych, czas wysłania produktu uległby wydłużeniu Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach gdy:

- użytkownik wybierający formę przedpłaty na konto bankowe Sklepu Internetowego nie dokona płatności w terminie 5 dni od złożenia zamówienia

- formularz zamówienia nie zostanie poprawnie wypełniony, a Sklep Internetowy nie może skontaktować się z osobą składająca zamówienie

- produkt został wycofany z obrotu na terenie RP lub nie jest możliwe jego dostarczenie z winy producenta, hurtownika itd.

- zostanie naruszony lub nieprzestrzegany Regulamin Sklepu Internetowego, w szczególności w zakresie podania danych Użytkownika lub podania ich w niepełnej formie

Jeżeli Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (niezgodność stanów magazynowych bądź uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę za brakujący/uszkodzony towar.

Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu lub na życzenie użytkownika Sklepu rachunek. Warunkiem wystawienia rachunku jest poprawne uzupełnienie formularza związanego z wystawieniem rachunku.5. Płatności i dostawa
Użytkownik Sklepu składający zamówienie może wybrać jedną z trzech form płatności: przelew bankowy realizowany za pośrednictwem firmy Cash Bill S.A., przesyłkę za pobraniem, kiedy to płatność następuje w momencie dostarczenia przesyłki lub płatność przy odbiorze osobistym.

Zamówiony przez użytkownika Sklepu produkt wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź przygotowany jest do odbioru przez Użytkownika Sklepu w biurze fimy przy ul. Podkarpackiej 10c  w Rzeszowie.

Produkty wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej dostarczone zostają w przeciągu 1 do 3 dni roboczych od daty nadania przesyłki. Odpowiedzialność za czas dostawy produktu od momentu jego nadania ponosi firma kurierska.

Użytkownik Sklepu pokrywa koszty przesyłki produktów na podstawie aktualnego cennika dostępnego w Sklepie Internetowym. Koszty przesyłki doliczane są do każdego zamówienia na etapie jego zamawiania w zależności od opcji przesyłki jakie Użytkownik Sklepu wybierze. W przypadku opcji Odbioru osobistego koszty przesyłki nie są wliczane.

Sklep Internetowy zapewnia wysyłkę produktów w standardowym opakowaniu zabezpieczającym przed ewentualnymi uszkodzeniami, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zniszczenie towaru lub jego uszkodzenie w stopniu wykluczającym jego zwykłe wykorzystanie z winy kurierów.

Przed odbiorem przesyłki od kuriera Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

W przypadku nieodebrania przez Użytkownika Sklepu przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie Sklep Internetowy ponownie wyśle Użytkownikowi zamówiony towar w ciągu 6 dni roboczych od dnia otrzymania uszkodzonej przesyłki.

W przypadku gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy użytkownika (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo obciążenia Użytkownika kosztami transportu (również powrotnego) zgodnie z aktualnym cennikiem umieszczonym w Sklepie.

Przesyłki realizujemy wyłącznie na terenie kraju.6. Zwroty i reklamacje


Każdemu Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres siedziby firmy FireWeb prowadzącej Sklep Internetowy.

Użytkownik Sklepu Internetowego odsyła produkt wraz z dowodem jego zakupu (paragon, rachunek).

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Użytkownik Sklepu Internetowego, natomiast Sklep zwraca Użytkownikowi cenę sprzedaży produktu (bez kosztów przesyłki) na rachunek wskazany przez Użytkownika w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Użytkownika przesyłki z reklamowanym produktem.

W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy kupującego, Sklep Internetowy nie zwraca Użytkownikowi uiszczonej ceny. Na zlecenie kupującego, przesłane w formie pisemnej lub elektronicznej, Sklep Internetowy odsyła ponownie towar na koszt kupującego.

W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki kurierskiej, Sklep Internetowy wszczyna postępowanie reklamacyjne (na postawie protokołu szkody spisanego przy doręczeniu przesyłki). Odszkodowanie za przesyłkę i produkt wypłacane jest Kupującemu po otrzymaniu pisemnego rozpatrzenia reklamacji z firmy kurierskiej, tj. nie później, niż po 60 dniach od daty złożenia reklamacji przez Sklep Internetowy.

Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/7. Treści dostępne w Sklepie InternetowymInformacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane w Sklepie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako porady medyczne bądź zalecenia w zakresie leczenia. Przed zastosowaniem jakichkolwiek suplementów i produktów należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem oraz przeczytać ulotkę informacyjną dołączoną do każdego leku. Użytkownik Sklepu Internetowego kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Portalu działa na własną odpowiedzialność.8. Informacje końcowe


Administrator Sklepu Internetowego informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie informatycznym użytkownika są umieszczane pliki "cookies". Umieszczenie plików "cookies" w systemie informatycznym użytkownika jest konieczne do prawidłowego realizowania usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O każdej istotnej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Wszelkie spory powstałe w związku z działalnością Sklepu Internetowego podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.